W dniu 14.01.2017 w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie naukowe, podczas którego wysłuchaliśmy dwóch ciekawych referatów.

Mgr Krzysztof Antczak omówił przebieg rehabilitacji na oddziale kardiochirurgii. Poruszył istotne kwestie związane z powikłaniami neurologicznymi po zabiegach kardiochirurgicznych, utrudniających proces rehabilitacji. Prelegent zwrócił uwagę na zasadność wdrożenia do rehabilitacji kardiologicznej metod specjalnych fizjoterapii tj. terapia punktów spustowych oraz mobilizacje powięziowe czyli PIR.

Drugi referat wygłosiła mgr Dagmara Miszczak z Fizjokliniki Gorzów, dotyczył zwiększenia potencjału regeneracyjnego w chorobach neurologicznych za pomocą terapii czaszkowo-krzyżowej i akupunktury. Prelegentka opierając się na wynikach prac badawczych przedstawiła teoretyczne podstawy działania obydwu terapii. Ponadto opierając się na własnej praktyce, omówiła efekty powyższych terapii u pacjentów neurologicznych. Zainteresowani słuchacze po wykładzie mieli możliwość skorzystania z zabiegu akupunktury czaszkowej. Podsumowując było to bardzo ciekawe i owocne spotkanie. Z niecierpliwością czekamy na kolejne o których będziemy na bieżąco informować.

sl1
sl2
sl3
sl4
sl5
sl6
Po wykładach Przewodniczący PTReh oddziału Lubuskiego Piotr Madoń przedstawił sprawozdanie z działalności za okres od 27.01.2015 do 13.01.2017.

Następnie skarbnik Monika Lisicka omówiła sprawozdanie finansowe oddziału Lubuskiego za okres od 27.01.2015 do 13.01.2017.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Irena Małyszko nie stwierdziła merytorycznych uchybień w prowadzonej dokumentacji oraz udzieliła absolutorium dla Zarządu. Jednocześnie zatwierdzono oba sprawozdania.

Pani Monika Lisicka zgłosiła rezygnację z funkcji skarbnika PTReh oddz. Lubuskiego z przyczyn osobistych. Rezygnacja została przyjęta.

Zgłoszono kandydaturę pani Renaty Grabowskiej na nowego skarbnika. W wyniku głosowania jednogłośnie mgr Renata Grabowska została wybrana na skarbnika PTReh oddziału Lubuskiego.